Verkeersbord C07 op zonebord

Protocol Logistiek

COLEGA ondersteunt de gemeente Delft bij het verminderen van zwaar verkeer in de binnenstad en het realiseren van meer fijnmazige en duurzame stadslogistiek. Naast stimulerende maatregelen om dit te bereiken zoals Stadslogistiek Delft en Maatwerk Distributie Delft, zal in 2017 regulering ingevoerd worden om dit doel te bereiken. Via het aanscherping van het ontheffingenbeleid is het mogelijk te sturen op het resultaat. Door het instellen van de Commissie Bevoorrading Delft wordt zorgvuldige invoering gewaarborgd.
Logo Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Goederenvervoer in de MRDH

Uit de inventarisatie in de regio blijkt dat er behoefte is aan een aanpak van het goederenvervoer door de MRDH. Met de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid als basis en in de context van Beter Benutten en de Roadmap Next Economy is deze aanpak vormgegeven. De aanpak is eind 2016 vastgesteld en zal vanaf 2017 worden uitgevoerd. De aanpak bestaat uit het verdiepen in diverse onderwerpen om te beoordelen of de MRDH een rol kan spelen en het bouwen aan het netwerk goederenvervoer in de regio. Om de kennis doorlopend beschikbaar te houden en de bereikbaarheid van het netwerk te waarborgen is de website goederenvervoerindemrdh.nl opgericht.
Beter Benutten Vervolg, ministerie I&M

Beter Benutten

Het Beter Benutten programma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu richt zich op het beter benutten van de infrastructuur in Nederland. Alleen meer asfalt is niet voldoende en houdt een keer op, gedragsverandering is nodig om beter gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. In opdracht van de MRDH wordt Beter Benutten Vervolg Haaglanden uitgevoerd met het programma Logistieke Efficiency gericht op goederenvervoer bij het midden en klein bedrijf.